Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.    UW RELATIE MET Tutti Gelati

 

1.1   De bestellingen, leveringen en betalingen via onze Webshop noemen we verder de ‘Services’. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Tutti Gelati. Tutti Gelati Tutti Gelati-keten, maatschappelijke zetel Huinegem 10, 1730 Asse. BTW-nummer: BE0889.005.790. E-mailadres: info@tuttigelati.be, telefoonnummer: 02/460.02.22

 

1.2   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Tutti Gelati, zijn op uw overeenkomst met Tutti Gelati altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

 

1.3   Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Tutti Gelati met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

 

2.    DE VOORWAARDEN ACCEPTEREN

 

2.1   U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Services.

 

2.2   U kunt de Voorwaarden accepteren door te klikken om de Voorwaarden te accepteren, deze optie is door Tutti Gelati beschikbaar gesteld in de gebruikersinterface van een Service.

 

3.    AANBIEDINGEN, PRIJZEN, AFBEELDINGEN PRODUCTEN

 

3.1   Aanbiedingen door en prijzen van Tutti Gelati zijn vrijblijvend. De prijzen van de webshop kunnen afwijken van de prijzen in het verkooppunt (1.1). Tutti Gelati accepteert geen aansprakelijkheid voor typ- of drukfouten.

 

3.2   Alle foto’s op onze webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen derhalve mogelijk visueel afwijken.

 

3.3   Tutti Gelati behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

 

3.4   Alle geldende prijzen zijn steeds prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele betaalkosten.

 

4.    BESTELLINGEN

 

4.1   Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Tutti Gelati. Bestellingen voor de volgende dag worden tot 18 uur verwerkt. Na 18 uur is het niet meer mogelijk voor de volgende dag te bestellen. Op de dag zelf is het enkel mogelijk telefonisch of in de winkel te bestellen.

 

4.2   Tutti Gelati behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

 

4.3   Tutti Gelati kan u ten alle tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.

 

5.    LEVERINGEN

 

5.1   Tutti Gelati levert de via de Webshop bestelde goederen enkel af in haar verkooppunt (zie 1.1 ) waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren.

 

5.2   De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid.

 

 

6.    BETALINGEN

 

6.1   Tutti Gelati accepteert (voor de webshop) enkel directe betalingen via Mollie.com.

 

 

6.2   Het risico van de goederen gaat over van Tutti Gelati naar u zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

 

7.    HERROEPING EN RETOURBELEID

 

7.1   Deze regeling geldt niet voor goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid. Partijen aanvaarden dat alle goederen die onder meer melkgerelateerde producten, graanproducten, vleesproducten of eieren betreffen onder deze uitzonderingsregeling vallen en waarop derhalve het herroepingsrecht niet geldt.

 

8.    AANSPRAKELIJKHEID

 

8.1   Tutti Gelati is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Tutti Gelati is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Tutti Gelati komen.

 

8.2   Tutti Gelati draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

 

8.3   Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Tutti Gelati eveneens geen verantwoordelijkheid.

 

8.4   Tutti Gelati is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

 

8.5   Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt ten alle tijden door Tutti Gelati uitgesloten.

 

8.6   Aansprakelijkheid voor schade die door Tutti Gelati is toe te rekenen beperkt zich tot het bedrag van de bestelling of hoogstens tot het bedrag waartoe Tutti Gelati  verzekerd is.

 

9.    WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

 

9.1   Tutti Gelati kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Tutti Gelati  via de Webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.

 

9.2   U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Tutti Gelati dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.

 

9.3   U begrijpt en stemt ermee in dat Tutti Gelati eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via onze Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

 

10.  ALGEMENE JURIDISCHE VOORWAARDEN

 

10.1   U stemt ermee in dat, indien Tutti Gelati geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Tutti Gelati volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Tutti Gelati  kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Tutti Gelati staan.

 

10.2 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

 

 

 

10.3 Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Tutti Gelati  krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Tutti Gelati  gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden. Op basis van de Algemene voorwaarden is de rechtbank van Gent exclusief bevoegd bij geschillen.

 

10.4 Bij buitenechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de consumentenombudsdienst bereiken via www.consumentenombudsdienst.be/nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kunt u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via ec.europa.eu/odr.

 

GDPR

 

Via deze privacy policy informeert Tutti Gelati u over de wijze waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

 

Tutti Gelati  verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het verwerken van uw bestelling zoals naw gegeven, telefoonnummers, email adressen en indien van toepassing factuurgegevens.

 

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

– Een persoonlijk en/of bedrijfsaccount aan te maken

 

– Het verwerken van uw bestelling

 

– De administratieve afhandeling en financiële administratie van uw bestelling

 

– Om te voldoen aan wet- en regelgeving

 

INZAGE IN UW GEGEVENS

 

U heeft te allen tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door online in te loggen met uw inloggegevens. In de winkel kunt u aan de zaakvoerder, E.Amerijckx vragen voor inzage daar de persoonsgegevens in ons kassasysteem staan.

 

COOKIEBELEID

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

 

WAT IS EEN COOKIE?

 

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

 

WELKE COOKIES WORDEN ER GEBRUIKT EN WAT IS HUN DOEL?

 

ONMISBARE COOKIES

 

Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

 

PERFORMANTIE COOKIES

 

We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

COOKIES VAN DERDEN

 

Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

 

BEWAARTERMIJN COOKIES

 

Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

 

COOKIES BEHEREN

 

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

DELEN OF VERKOPEN VAN GEGEVENS
 

Tutti Gelati deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.

 

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN
 

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Tutti Gelati bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor eerder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Tutti Gelati mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

 

RECHT OM UW PERSOONSGEGEVENS IN TE ZIEN, TE CORRIGEREN OF TE VERWIJDEREN
 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot Tutti Gelati richten door een e-mail te sturen naar info@tuttigelati.be, onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Tutti Gelati de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

 

DATALEK

 

Een datalek wordt gemeld aan de gegevensbeschermingsautoriteit.be als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer.

 

WIJZIGINGEN
 

Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden door Tutti Gelati. Dit zal vermeld worden op onze website, www.tuttigelati.be. Deze Privacy Policy is het laatst gewijzigd 3 november 2021.